Body Type
Body Type
Body Type
Body Type
Body Type
Body Type
Body Type, symbool van de vrije geest

augustus 2011
anthonBeeke brengt zijn legendarische blote meisjes alfabet uit 1969 opnieuw uit. Het is nu voor het eerst in kleur te zien en aangevuld met cijfers: Naked Numbers.

In 1969 maakte anthon Beeke het blote meisjes alfabet. Al direct bij verschijning was het legendarisch. Zoiets was nooit eerder gedaan: het alfabet uitgedrukt in foto’s van een speelse choreografie met dartele meisjeslichamen. anthonBeeke ontwierp het alfabet als antwoord op een nu even geroemd ontwerp, het New Alphabet van wimCrouwel uit 1967.

Het blote meisjes alfabet van anthonBeeke en het New Alphabet van wimCrouwel waren confronterende statements. Het ontwerp van Crouwel was een filosofische studie naar een letter voor de toekomst, die gelezen moest kunnen worden door de computer die op komst was. Het ging hem om een poging de verwachte nieuwe techniek in tekens zichtbaar te maken. Het was een visionair alfabet. De letters van Beeke waren een directe uitdrukking van wat er in die jaren speelde, van een nieuwe, bevrijdende jeugdcultuur die er was ontstaan. Ze weerspiegelden de opwindende onrust die er heerste.

Het alfabet van anthonBeeke trok onmiddellijk de aandacht, als zelfstandig ontwerp en als uitdrukking van de jaren zestig. Het werd gezien als een uiting van bevrijding van benepen seksuele taboes, als een teken dat bloot niet vies en voos was, maar van grote klassieke schoonheid en bovenal onschuldig. Er is daarna nooit meer iets mee gedaan. Het was geen werkbaar alfabet. De letters waren hooguit te gebruiken voor een initiaal of een enkel woord. Zijn alfabet raakte, buiten een kleine kring van grafische ontwerpers en liefhebbers, vergeten. Het werd een verborgen schat, een legende uit die roerige jaren zestig.

Het is nu weer opnieuw uitgebracht en voor het eerst in kleur, de eerste uitgave was in zwart-wit. De cijfers waren in 1969 achterwege gebleven. Het oude legendarische alfabet is nu uitgebreid met cijfers: weer met ranke meisjeslijven zoals toen én met de stevige lichamen van zwarte jongens, als een uitdrukking van de tijd waarin we nu leven.

In het ontwerp van renéKnip is deze heruitgave ook een reconstructie, met een knipoog, van die confrontatie tussen de twee ontwerpers in de jaren zestig en een hommage aan de Kwadraatbladen waarin hun alfabetten toen werden gelanceerd.

Body Type bestaat uit een luxe cassette van 31 x 31 x 6 cm en bevat drie onderdelen: de letters van toen en de cijfers van nu afzonderlijk op kaarten gedrukt, een cahier met het verhaal over het ontstaan en de geschiedenis van het alfabet en een blok met de letters waarmee je letterslingers kunt maken om zo dit alfabet tot leven te brengen in woorden en teksten.
Met een voorwoord van wimCrouwel en een inleiding van willemEllenbroek.
Uitgever: Spinhex & Industrie Drukkerij, Amsterdam. Prijs 125 euro.

Tekst is in het Nederlands en Engels
ISBN 978-90-817859-0-7

Body Type is te bestellen bij Nijhoff & Lee Boekhandel: klik hier

Klik hier om het artikel uit de Volkskrant van bob Witman te bekijken.

Body Type, symbolising the free spirit

august 2011 anthonBeeke releases his legendary Naked-Ladies Alphabet dating from 1969. It is now being published in colour for the first time and has been augmented with numerals: Naked Numbers.

anthonBeeke created his alphabet in 1969 and it was legendary from the day it appeared. Nothing had ever been done like that before: expressing the alphabet purely in photographs of a playful choreography with frolicking female figures. anthonBeeke designed the alphabet as an answer to the now-famous design, the New Alphabet by wimCrouwel from 1967.

The Naked-Ladies Alphabet by anthonBeeke and the New Alphabet by wimCrouwel were confrontational statements. The design by Crouwel was a philosophical study into a letter for the future that had to be readable by the computer that was already beginning to make its mark on society. He was interested in attempting to visualise the expected new technology in letters. It was a visionary alphabet. The letters by Beeke were an expression of the new youth culture that had emerged in the 1960s and reflected “the exciting restlessness that rules the street”.

anthonBeeke’s alphabet immediately attracted attention: as an independent design and as an expression of the 1960s. It was regarded as an expression of liberation from narrow-minded sexual taboos, as a sign that nudity was not dirty and depraved, but had a grand, classic beauty and was above all innocent.
And after that nothing more was done with it. It was not a realistic alphabet. The letters could only be used for an initial or a single word. Outside a small circle of graphic designers and connoisseurs, the alphabet was forgotten. It became a hidden treasure, a legend from the roaring 60s.

It has now been released again and for the first time in colour. The first publication was in black & white. No numerals were created in 1969. It has now been augmented with numerals: again with slim girls’ bodies just as then and also with the powerful torsos of black guys, as an expression of the time in which we now live.

In the design by renéKnip, this re-publication is also a reconstruction, albeit light-hearted, of the confrontation between the two designers in the 1960s while also paying homage to the Kwadraatbladen in which their alphabets were then launched.

Body Type consists of an opulent cassette measuring 30 x 30 x 6 cm and is made up of three parts: the letters from 1969 and the new numerals printed on cards, a booklet with a story about the origins and history of the alphabet and a notepad with printed letters you can tear out and string up to bring this alphabet to life in words and texts.

With a foreword by wimCrouwel and an introduction by willemEllenbroek.
Publisher: Drukkerij Spinhex & Industrie, Amsterdam. Price 125 euro.

Language Eglish/Dutch
ISBN 978-90-817859-0-7

Body Type can be ordered from Nijhoff & Lee Boekhandel: click here

Click here to view the article in the 'Volkskrant', by Bob Witman. (Dutch)